O spowiedzi z zupełnie innej perspektywy cz. 3


W takim sta­nie czło­wiek nie mógł żyć wiecz­nie, aby nie potę­go­wać skut­ków grze­chu. Musiała przyjść śmierć, aby czło­wiek został wyzwo­lony z pano­wa­nia grze­chu, aby mógł wró­cić do obec­no­ści Boga. Podobny sche­mat już wcze­śniej miał miej­sce. Trwa­nie w obec­no­ści Boga i pycha – spy­cha­jącą z wyżyn nieba. Wystar­czył jeden grzech, wewnętrzny, w peł­nej wol­no­ści i zro­zu­mie­niu, aby skoń­czył się wygna­niem do pie­kła, czyli wybra­niem nie – Boga. A prze­cież Bóg jest spra­wie­dliwy i nie nakłada kary więk­szej niż ta, na którą się zasłu­guje. Jest miło­sierny nawet w kara­niu jak ojciec, który wymie­rza karę, nie z zemsty czy chęci odwetu, miar­ku­jąc karę swoją dobro­cią. Grzech więc musi być czymś w swej isto­cie czymś ohyd­

Wyróżnione posty
Kup płytę naszego Zespołu

bezpośrednio w sklepie Aniołek lub wysyłkowo: kliknij na kopertę.

Polecane książki:
 
 
 
 
 
 
 

 

 

autor: Maria Vadia

To książka absolutnie dla każdego!
Maria pokazuje jak uwolnić w swoim życiu wszystkie dary i charyzmaty, które płyną z faktu, że przez chrzest jesteśmy dziećmi Bożymi. Ta książka to prawdziwa przygoda na drodze postępu duchowego. Każdy kolejny rozdział jest odkryciem, że w Jezusie mogę wszystko.

Szukaj po tagach
Wspólnota Dzieciątka Jezus z Chojnic

Dane do przelewu za rekolekcje:

Parafia św. Marii Magdaleny

Pl. Kościelny 1

89-641 Nowa Cerkiew

Email : odnowa.chojnice@gmail.com

nr konta do wpłat za rekolekcje:

ALIOR Bank 26 2490 0005 0000 4530 1092 0844 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wspólnotę Dzieciątka Jezus w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Wspólnoty. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Pamiętaj:
 

Teksty zamieszczane na naszej stronie są autorskie lub wykorzystane za zgodą innych autorów. Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

​​​

© 09.03.2015 by olczaa created with Wix.com